Kehtib alates 25.05.2018

Via Naturale jaoks on klientide privaatsus ja isikuandmete kaitse väga oluline. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist ja kustutamist. Veebipoodi haldab ning isikuandmeid töötleb OÜ Via Naturale (reg.nr: 11318308, juriidiline aadress: Kalevi 108, Tartu 50104). Meie tegevus Internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Privaatsuspoliitika on lahutamatult seotud Via Naturale veebipoe üld- ja ostutingimustega. Leia veidi aega ja tutvu meie privaatsuspõhimõtetega!

Isikuandmete kogumine

Isikuandmed on andmed, mida Via Naturale kogub e-poe ostu sooritamisel tellimuste täitmiseks. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldavad nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi ja telefoninumbrit. Aadressi ja postiindeksi sisestamine on nõutav ainult OSC kullerteenusega kauba tellimisel.

Lisaks kogume isikuandmeid uudiskirjaga liitumiseks kliendikaardi omanikelt. Otsepostitusloendiga (uudiskirjaga) liitumine on vabatahtlik ja sisaldab kliendi meiliaadressi.


Kogutud isikuandmete töötlemine

Via Naturale töötleb kasutaja nime, telefoninumbrit, aadressi ja e-posti aadressi isikuandmeid eekõige tellimuste ettevalmistamiseks, kauba kohale toimetamiseks, kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks ning võimalike tellimustest tulenevate vaidluste lahendamiseks.

Via Naturale töötleb isikuandmeid õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Kohustused tulenevad peamiselt Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR), isikuandmete kaitse seadusest, võlaõigusseadusest ja teistest kohalduvatest õigusaktidest. Näiteks töötleb Via Naturale õigusaktidest tulenevate kohustustega kasutaja ostude andmeid, ms on muuhulgas vajalik raamatupidamiskohustuste täitmiseks.

Kliendi paremaks teenindamiseks võib Via Naturale avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Via Naturalele teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade transport (Smartpost, OSC kuller).

Isikutele, kes on andnud oma nõusoleku uudiskirjaga liitumiseks, saadame teavet Via Naturale tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest ja sündmustest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada, kasutades iga kirja lõpus olevat linki.  Isikuandmete töötlemine lõpetatakse alates nõusoleku tagasivõtmisest.


Isikuandmete säilitamine

Via Naturalel on tulenevalt õigusaktidest õigus ja kohustus kogutud isikuandmete säilitamiseks. Via Naturale ei säilita isikuandmeid kauem, kui see on vajalik kasutaja ees võetud õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks või Via Naturale õigusnõuete esitamiseks või kaitsmiseks, välja arvatud juhul, kui kasutaja on andnud andmete pikemaks säilitamiseks ja töötlemiseks vastava nõusoleku.

Kasutaja ostudega seotud andmed säilitab Via Naturale üldjuhul vaid niikaua, kui on vajalik kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks. Tellimustega seotud andmed kustutatakse kolme aasta ja kolme kuu möödudes alates e-poe ostu sooritamise hetkest. Kui Via Naturalel on alust arvata, et kasutaja on rikkunud Via Naturale ees võetud kohustusi tahtlikult, võib Via Naturale kasutaja andmeid säilitada 10 aastat ja kolm kuud ostu sooritamise hetkest.

Via Naturale säilitab raamatupidamise algdokumente, sh nendes sisalduvaid isikuandmeid, seitse aastat alates selle majandusaasta lõpust, kui majandustehing algdokumendi alusel raamatupidamisregistris kirjeldati.

Kui soovite täiendavat infot Teie andmete säilitamise osas, esitage selleks taotlus aadressil info@vianaturale.ee

Isikuandmete edastamine

Via Naturale edastab isikuandmeid sellises ulatuses ja vormis, mis on vajalik privaatsustingumustes välja toodud punktis "Kogutud isikuandmete töötlemine" toodud eesmärkide täitmiseks. Via Naturale võib isikuandmeid edastada volitatud töötajatele, kellele Te kaupu ostes esitate tellimuse ning kellel on andmetele ligipääsu vaja Via Naturale teenuste osutamiseks. Andmete avaldamine toimub vaid selleks, et Via Naturale saaks kasutajatega sõlmitud lepinguid ehk tellimusi täita.

Via Naturale avaldab isikuandmeid ka juhul, kui Via Naturalel on selleks õigusaktidest tulenevalt kohustus. Selline kohustus andmete avaldamiseks võib tekkida näiteks ametiasutuste seaduslikul nõudmisel.

Isikuandmete kaitse

Via Naturale rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus

Kõiki Via Naturale e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.


Kasutaja õigused seoses tema isikuandmete töötlemisega


Via Naturale töötleb isikuandmeid tasakaalus kasutaja õiguste ja vabadustega ning kooskõlas kehtivate õigusaktidega. 

Kasutajal on õigus:
  • Saada teavet kogutud isikuandmete liikide ja allikate kohta, samuti nende kasutamise eesmärkide kohta
  • Saada koopiaid ja väljavõtteid Via Naturales töödeldavatest isikuandmetest.
  • Nõuda isikuandmete ülekandmist, sealhulgas isikuandmete teistele vastutavatele töötlejatele ülekandmist
  • Nõuda andmete täiendamist või parandamist
  • Loobuda Via Naturale otsepostitustest, kasutades uudiskirjast lahkumiseks kirja all olevat linki
  • Nõuda isikuandmete kustutamist. Kasutaja andmeid ei kustutata ja töötlemist ei lõpetata, kui see oleks vastuolus isikuandmete töötlemise kohustusega või esineb muu alus töötlemise jätkamiseks. Isikuandmete töötlemise lõpetamine võib takistada teenuste osutamist.

Isikuandmeid ei ole võimalik kustutada kui:

* Teie tellimuse töötlemine on pooleli
* Teie tellimus ei ole veel posti pandud või on edastamisel
* Teil on Via Naturalele võlg
* Te olete viimase nelja aasta jooksul Via Naturalele võlgu jäänud või teenuseid väärkasutanud
* Teie võlg on viimase kolme aasta jooksul edasi antud kolmandale osapoolele
* Olete teinud tellimuse ja seega on teie andmed vastavalt seadusele edasi antud raamatupidamisele

Kasutajal on õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist kui:

* Isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, milleks Via Naturale neid töötles
* Kasutaja võtab tagasi töötlemiseks antud nõusoleku ning puudub muu alus isikuandmete töötlemiseks
* Kasutaja esitab vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes ja töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid
* Isikuandmed tuleb kustutada, et täita juriidilist kohustust

Palun edastage kõik isikuandmete töötlemist puudutavad küsimused ja nõuded aadressile info@vianaturale.ee Esitatud küsimustele ja nõetele vastab Via Naturale hiljemalt ühe kuu jooksul. Vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.

Kui klient on seisukohal, et Via Naturale on õigusi rikkunud ja vaidlust ei ole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, on kliendil võimalik pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või pädeva kohu poole.


Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie veebisaiti kasutama asudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kliente uudiskirja vahendusel. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@vianaturale.ee
Laen...