Taganemisõigus

  • Peale kauba kättesaamist on Teil 14 päeva aega kaubaga tutvumiseks. Kui ostetud kaup Teile mingil põhjusel ei sobi, siis on Tellijal võimalus kaup tagastada eelnimetatud tähtaja jooksul (lepingust taganemine), saates Via Naturale aadressile info@vianaturale.ee vastavasisulise teate. Tellija peaks teatama oma nime, tellimuse või arve numbri ning oma arvelduskonto numbri ning tagastama kauba omal kulul OÜ Via Naturale aadressile Vanemuise 8, Tartu 51003 või vastavalt kokkuleppele. Lepingust taganemiseks võite kasutada VÕS § 56 lg 2_3 alusel kehtestatud määruses toodud taganemisavalduse tüüpvormi või esitada taganemisavalduse vabas vormis. Lepingust taganemise avaldus kirjutage info@vianaturale.ee.
  • Kaup ei tohi olla kasutatud. Võlaõigusseaduse § 53 lõike 4 punkt 4_1 tulenevalt ei kuulu tagastamisele avatud pakendiga, kasutatud või rikutud (sh rikutud pakend) kaup, va kui pakend on saanud kahjustatud transpordi käigus ning kauba kättesaamisel kullerteenuse vahendusel  on tehtud vastav märge saatelehele või pakiautomaati saabunud kauba vastuvõtmisel on viivitamatult teatatud Via Naturalele vigastatud pakendiga kauba kättesaamisest.
  • Kliendile tagastatakse summa kauba maksumuse ja kättetoimetamise kulu ulatuses. Tagasisaatmiseks kulunud saatekulud tagastamisele ei kuulu.
  • Raha tagastatud kauba eest kantakse kliendi arveldusarvele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 tööpäeva jooksul peale kauba tagasi jõudmist müüjale.
  • Tagastatav kaup peab sisaldama kõiki kauba pakendis sisaldunud esemeid. Kui Kaup on ostetud kampaania korras tuleb tagastada ka kampaania korras saadud lisatooted.

Liitu meie uudiskirjaga

0