Privaatsuspoliitika

Kehtib alates 25.05.2018

Via Naturale jaoks on klientide privaatsus ja isikuandmete kaitse väga oluline. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist, talletamist ja kustutamist. Veebipoodi haldab ning isikuandmeid töötleb OÜ Via Naturale (reg.nr: 11318308, juriidiline aadress: Pootsmani 10, Tartu 51017). Meie tegevus Internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Privaatsuspoliitika on lahutamatult seotud Via Naturale veebipoe üld- ja ostutingimustega. Leia veidi aega ja tutvu meie privaatsuspõhimõtetega!

Isikuandmete kogumine

Isikuandmed on andmed, mida Via Naturale kogub e-poe ostu sooritamisel tellimuste täitmiseks. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldavad nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi ja telefoninumbrit. Aadressi ja postiindeksi sisestamine on nõutav ainult Itella kullerteenusega kauba tellimisel.

Lisaks kogume isikuandmeid uudiskirjaga liitumiseks kliendikaardi omanikelt. Otsepostitusloendiga (uudiskirjaga) liitumine on vabatahtlik ja sisaldab kliendi meiliaadressi.


Kogutud isikuandmete töötlemine

Via Naturale OÜ töötleb isikuandmeid eranditult nõusoleku alusel.

Via Naturale OÜ töötleb isikuandmeid peamiselt järgnevatel eesmärkidel:

1. Personaalsete pakkumiste tegemine, kus isikuandmete töötlus toimub nõusoleku alusel. Andmesubjektile edastatakse personaalseid pakkumisi e-maili teel, juhul kui klient on selleks nõusoleku andnud.

2.  Via Naturale OÜ tegevusega seotud majanduslik analüüs sh turusituatsiooni ja ostuharjumuste analüüsimiseks õigustatud huvi alusel.

Õigustatud huvi tähendab Via Naturale OÜ huvi ettevõtte majandamiseks ja juhtimiseks. Eelkõige võib õigustatud huvi alusel isikuandmete töötlemine toimuda järgmistel eesmärkidel:

 • Õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
 • Usaldusliku kliendisuhte tagamiseks, näiteks isikuandmete töötlemine, mis on vajalik tegelike kasusaajate väljaselgitamiseks või pettuste vältimiseks;
 • Kliendibaasi haldamine ja analüüsimine;
 • Veebilehtede, mobiilirakenduste ja muude teenuste kasutamisel kogutavad identifikaatorid ja isikuandmed. Via Naturale OÜ kasutab kogutavaid andmeid veebianalüüsiks või mobiili- ja infoühiskonnateenuste analüüsiks, töötamise tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks ja külastaja käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema teenuse osutamiseks;
 • Kliendi ja külastaja käitumise analüüsimine veebilehel;
 • Võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks;
 • Sisehalduse eesmärkidel.

Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks töötleb Via Naturale Isikuandmeid seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks või seaduses lubatud kasutusviiside rakendamiseks. Näiteks tulenevad seadusest kohustused maksete töötlemisel. 

Via Naturale töötleb kasutaja nime, telefoninumbrit, aadressi ja e-posti aadressi isikuandmeid eekõige tellimuste ettevalmistamiseks, kauba kohale toimetamiseks, kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks ning võimalike tellimustest tulenevate vaidluste lahendamiseks.

Via Naturale töötleb isikuandmeid õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Kohustused tulenevad peamiselt Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR), isikuandmete kaitse seadusest, võlaõigusseadusest ja teistest kohalduvatest õigusaktidest. Näiteks töötleb Via Naturale õigusaktidest tulenevate kohustustega kasutaja ostude andmeid, ms on muuhulgas vajalik raamatupidamiskohustuste täitmiseks.

Kliendi paremaks teenindamiseks võib Via Naturale avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Via Naturalele teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade transport (Itella Smartpost).

Isikutele, kes on andnud oma nõusoleku uudiskirjaga liitumiseks, saadame teavet Via Naturale tooteuudistest, kampaaniatest, huvitavatest blogiartiklitest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest ja sündmustest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada, kasutades iga kirja lõpus olevat linki.  Isikuandmete töötlemine lõpetatakse alates nõusoleku tagasivõtmisest.

Isikuandmete säilitamine

Via Naturalel on tulenevalt õigusaktidest õigus ja kohustus kogutud isikuandmete säilitamiseks. Via Naturale ei säilita isikuandmeid kauem, kui see on vajalik kasutaja ees võetud õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks või Via Naturale õigusnõuete esitamiseks või kaitsmiseks, välja arvatud juhul, kui kasutaja on andnud andmete pikemaks säilitamiseks ja töötlemiseks vastava nõusoleku.

Kasutaja ostudega seotud andmed säilitab Via Naturale üldjuhul vaid niikaua, kui on vajalik kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks. Tellimustega seotud andmed kustutatakse kolme aasta ja kolme kuu möödudes alates e-poe ostu sooritamise hetkest. Kui Via Naturalel on alust arvata, et kasutaja on rikkunud Via Naturale ees võetud kohustusi tahtlikult, võib Via Naturale kasutaja andmeid säilitada 10 aastat ja kolm kuud ostu sooritamise hetkest.

Via Naturale säilitab raamatupidamise algdokumente, sh nendes sisalduvaid isikuandmeid, seitse aastat alates selle majandusaasta lõpust, kui majandustehing algdokumendi alusel raamatupidamisregistris kirjeldati.

Kui soovite täiendavat infot Teie andmete säilitamise osas, esitage selleks taotlus aadressil info@vianaturale.ee.

Isikuandmete edastamine

Via Naturale teeb koostööd isikutega, kellele Via Naturake võib edastada koostöö raames ja eesmärgil andmesubjektidega seotud andmeid, sh isikuandmeid.

Sellisteks kolmandateks isikuteks võivad olla Via Naturale OÜ sideteenust osutavad teenusepakkuajad, reklaami- ja turunduspartnerid, kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IT partnerid, (e-)postiteenust vahendavad või osutavad isikud, asutused ja organisatsioonid tingimusel, et:

 • vastav eesmärk ja Töötlus on seaduslik;
 • isikuandmete töötlemine toimub vastavalt Via Naturale OÜ juhistele ning kehtiva lepingu alusel;

Via Naturale edastab isikuandmeid sellises ulatuses ja vormis, mis on vajalik privaatsustingumustes välja toodud punktis “Kogutud isikuandmete töötlemine” toodud eesmärkide täitmiseks. Via Naturale võib isikuandmeid edastada volitatud töötajatele, kellele Te kaupu ostes esitate tellimuse ning kellel on andmetele ligipääsu vaja Via Naturale teenuste osutamiseks. Andmete avaldamine toimub vaid selleks, et Via Naturale saaks kasutajatega sõlmitud lepinguid ehk tellimusi täita.

Via Naturale avaldab isikuandmeid ka juhul, kui Via Naturalel on selleks õigusaktidest tulenevalt kohustus. Selline kohustus andmete avaldamiseks võib tekkida näiteks ametiasutuste seaduslikul nõudmisel.

Via Naturale edastab Isikuandmed väljapoole Euroopa Liitu ainult siis, kui:

 • Euroopa Liidu Komisjon on otsustanud, et selles riigis eksisteerib nn piisav kaitse;
 • Via Naturale on kasutusele võtnud piisavad kaitsemeetmed (nt eeskirjad või standardsed andmekaitseklauslid);
 • Andmesubjekt on edastamiseks andnud selgesõnalise nõusoleku pärast seda, kui Via Naturale teavitas teda sellise edastamisega kaasnevatest võimalikest ohtudest, mis tulenevad kaitse piisavuse otsuse ja asjaomaste kaitsemeetmete puudumisest;
 • kui edastamine on vajalik Andmesubjekti ja vastutava töötleja vahelise lepingu täitmiseks või Andmesubjekti taotluse alusel võetavate lepingueelsete meetmete rakendamiseks;
 • kui edastamine on vajalik, et Andmesubjekti huvides sõlmida vastutava töötleja ja muu füüsilise või juriidilise isiku vahel leping või seda lepingut täita;
 • edastamine on vajalik avalikust huvist tulenevatel kaalukatel põhjustel;
 • edastamine on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
 • edastamine on vajalik, et kaitsta Andmesubjekti või muude isikute olulisi huve, kui Andmesubjekt on füüsiliselt või õiguslikult võimetu nõusolekut andma;
 • edastamine tehakse registrist, mis liidu või liikmesriigi õiguse kohaselt on mõeldud avalikkuse teavitamiseks ja on tutvumiseks avatud kas laiemale avalikkusele või kõigile, kes suudavad tõendada õigustatud huvi, kuid ainult sellisel määral, nagu konkreetsel juhul on täidetud tutvumist käsitlevad tingimused, mis on liidu või liikmesriigi õigusega ette nähtud;
 • edastamine ei ole korduv, puudutab ainult piiratud arvu Andmesubjekte, on vajalik, et kaitsta Via Naturale õigustatud huve, mille suhtes Andmesubjekti huvid, õigused või vabadused ei ole ülekaalus ning kui on hinnatud kõiki edastamisega seotud asjaolusid ja kehtestatud sobivad kaitsemeetmed Isikuandmete kaitseks. Via Naturale teatab edastamisest Andmekaitse Inspektsioonile.

Isikuandmete kaitse

Via Naturale rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus

Kõiki Via Naturale e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.


Kasutaja õigused seoses tema isikuandmete töötlemisega

Via Naturale töötleb isikuandmeid tasakaalus kasutaja õiguste ja vabadustega ning kooskõlas kehtivate õigusaktidega. 

Kasutajal on õigus:

 • Saada teavet kogutud isikuandmete liikide ja allikate kohta, samuti nende kasutamise eesmärkide kohta
 • Saada koopiaid ja väljavõtteid Via Naturales töödeldavatest isikuandmetest.
 • Nõuda isikuandmete ülekandmist, sealhulgas isikuandmete teistele vastutavatele töötlejatele ülekandmist
 • Nõuda andmete täiendamist või parandamist
 • Loobuda Via Naturale otsepostitustest, kasutades uudiskirjast lahkumiseks kirja all olevat linki
 • Nõuda isikuandmete kustutamist. Kasutaja andmeid ei kustutata ja töötlemist ei lõpetata, kui see oleks vastuolus isikuandmete töötlemise kohustusega või esineb muu alus töötlemise jätkamiseks. Isikuandmete töötlemise lõpetamine võib takistada teenuste osutamist.

Isikuandmeid ei ole võimalik kustutada kui:

* Teie tellimuse töötlemine on pooleli
* Teie tellimus ei ole veel posti pandud või on edastamisel
* Teil on Via Naturalele võlg
* Te olete viimase nelja aasta jooksul Via Naturalele võlgu jäänud või teenuseid väärkasutanud
* Teie võlg on viimase kolme aasta jooksul edasi antud kolmandale osapoolele
* Olete teinud tellimuse ja seega on teie andmed vastavalt seadusele edasi antud raamatupidamisele

Kasutajal on õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist kui:

* Isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, milleks Via Naturale neid töötles
* Kasutaja võtab tagasi töötlemiseks antud nõusoleku ning puudub muu alus isikuandmete töötlemiseks
* Kasutaja esitab vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes ja töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid
* Isikuandmed tuleb kustutada, et täita juriidilist kohustust

Palun edastage kõik isikuandmete töötlemist puudutavad küsimused ja nõuded aadressile info@vianaturale.ee Esitatud küsimustele ja nõetele vastab Via Naturale hiljemalt ühe kuu jooksul. Vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.

Kui klient on seisukohal, et Via Naturale on õigusi rikkunud ja vaidlust ei ole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, on kliendil võimalik pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või pädeva kohtu poole.

Küpsised ja muud veebitehnoloogiad

Via Naturale võib koguda Veebilehe Külastajate kohta andmeid kasutades selleks Küpsiseid (ingl „cookie“, mis kujutab endast väikesemahulist tekstifaili, mis on salvestatud teie arvutisse. Selles failis hoitakse andmeid teie tegevuste kohta internetikeskkonas. Reeglina on see info isikustamata) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IP-aadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töödelda.

Via Naturale kasutab kogutavaid andmeid, et võimaldada kasutusmugavus vastavalt Külastaja või Kliendi harjumustele; kindlustada parim teenuse kvaliteet; informeerida Külastajat ja Klienti sisust ja teha soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutused; hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka Külastajate loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks;

Küpsise faile eksisteerib kahte tüüpi:

 1. Püsifailid, mis jäävad teie arvutisse ka pärast Veebilehelt lahkumist. Neid kasutatakse selleks, et Veebileht saaks teid ära tunda teistkordsel külastusel ja näidata teile sisu, mille te olete enda jaoks kohandanud (nt. eelistatud keel või ostukorvi paigutatud tooted).
 2. Ajutised failid eemaldatakse teie arvutist pärast Veebilehelt lahkumist või brauseri sulgemist. Ajutised failid on vajalikud teie kasutusmugavuse parandamiseks Veebilehe külastuse ajal (nt. Tootefiltrite kasutamine, olemasoleva loetelu muutmiseks või vaadatud toodete ajalugu „viimati vaadatud tooted“).

Reklaami- ja kolmandate osapoolte Küpsiseid kasutavad Via Naturale partnerite Veebilehti, mis on seotud Via Naturale Veebilehega. Nende Küpsiste tekkimist Via Naturale OÜ ei kontrolli, seega nende Küpsiste kohta saad infot kolmandate osapoolte käest.

Meie Küpsised võivad mõningatel juhtudel olla loodud ka teenusepakkujate poolt (Facebook ja Google reklaamivõrgustikud), eesmärgiga parandada meiepoolt näidatava reklaami asjakohasust.

Enamik veebilehitsejaid lubavad Küpsiseid. Ilma Küpsiseid täielikult lubamata ei ole Veebilehe funktsioonid Külastajale saadaval. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on Külastaja kontrolli all läbi enda veebibrauseri sätete, infoühiskonna teenuse seadistuste ja selliste privaatsuse tõhustamise platvormide. Küpsiste ja nende kontrollimise kohta loe täpsemalt selgitavast materjalist https://ec.europa.eu/info/cookies_et ja http://www.youronlinechoices.com/ee/your-ad-choices.


Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie veebisaiti kasutama asudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Via Naturale OÜ-l on ühepoolselt ning ette teatamata õigus muuta Privaatsuspoliitikat. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@vianaturale.ee


Liitu meie uudiskirjaga

0